• klub@zeglarstwo.szczecin.pl
 • +48 513 10 40 17

Regulamin klubu

REGULAMIN

Uczniowskiego Klubu Sportowego Szczecin Sailing Club

ZASADY OGÓLNE:

 1. Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży (uczestnicy) w wieku szkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w sekcji żeglarstwo klasy OPTIMIST.

 2. Do klubu mogą przynależeć również osoby pełnoletnie (członkowie zwyczajni).

 3. Warunki przynależności do Klubu :

 • złożenie deklaracji członkowskiej ? zgłoszenie dziecka przez rodziców lub opiekunów (dotyczy uczestników niepełnoletnich) lub zgłoszenie członka zwyczajnego (dotyczy rodziców / opiekunów uczestników),

 • chęć rozwijania swych umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, aktywnej pomocy w pracach Klubu,

 • badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu (dotyczy uczestników niepełnoletnich),

 • aktualna polisa NNW uczestnika, obejmująca udział dziecka w zajęciach uczniowskich klubów sportowych,

 • bieżące opłacanie składek członkowskich i opłat,

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

 • posłuszeństwo wobec trenera,

 • kultura osobista i zdyscyplinowanie,

 • praca na rzecz klubu w formie i ilości określonej przez zarząd klubu,

 • przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

TRENINGI/ SZKOLENIA

 1. Celem szkolenia i treningów jest nauka żeglowania, współpracy w grupie, odpowiedzialności.

 2. W sezonie żeglarskim (od początku kwietnia do końca października) zajęcia odbywają się na wodzie i w porcie – jako praca przy sprzęcie oraz w salce szkoleniowej ? teoria i taktyka żeglarstwa.

 3. W sezonie zimowym (od listopada do marca) uczestnicy będą przygotowują się do sezonu żeglarskiego. Zajęcia specjalistyczne w formie:

 • teorii i strategii żeglowania,

 • gier i zabaw na sali gimnastycznej,

 • pływania wpław,

 • gier i zabaw terenowych.

 1. Brak deklaracji zgłoszeniowej, oświadczenia jednego z Rodziców/ Opiekunów wyrażającego zgodę na uczestnictwo oraz brak ważnych badań lekarskich spowoduje niedopuszczenie uczestnika do zajęć.

 2. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych i podanych do wiadomości Rodziców/Opiekunów oraz na stronie internetowej Klubu.

 3. Trener ma prawo w wyjątkowych przypadkach nie dopuścić uczestnika do udziału w zajęciach sportowych.

UCZESTNICY

 1. Każdy uczestnik powinien posiadać własny ubiór sportowy.

 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej, czego będą uczeni na treningach.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do sportowego zachowania podczas zajęć i treningów, zachowania porządku na obiektach sportowych i kulturalnego zachowania wobec trenerów i kolegów z klubu.

 4. Uczestnik – Dziecko bez zgody trenera nie ma prawa odejść od grupy.

RODZICE

 1. Rodzice i opiekunowie podczas prowadzonych zajęć mogą przebywać w pobliżu miejsca, gdzie prowadzone są aktualnie zajęcie, a ewentualne swoje uwagi i pytania zgłaszać trenerom po zakończonych zajęciach.

 2. Jeśli dziecko nie będzie chwilowo w stanie uczestniczyć w treningu (kontuzja), trener ma obowiązek odprowadzić je do rodzica / opiekuna.

 3. Zaleca się pozostawienie dzieci w czasie zajęć pod wyłączną opieką trenera, co dodatnio wpłynie na ich koncentrację.

 4. Rodzice i opiekunowie uczestników zobowiązani są do przestrzegania regulaminu UKS Szczecin Sailing Club osobiście w części ich dotyczącej oraz biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci.

 5. Rodzice proszeni są o aktywne uczestniczenie w życiu Klubu, w szczególności o wsparcie przy organizacji imprez, regat, wycieczek itp.

OPŁATY / SKŁADKI

Na obowiązkowe opłaty składają się:

 1. Opłata wpisowe do klubu płatna jednorazowo 200 zł, Opłata członkowska w wysokości 150 zł miesięcznie za dziecko. Opłata jest wnoszona z góry do 5 dnia miesiąca. Wysokość opłaty jest stała, nie zależy od ilości zajęć, w których uczestniczy dziecko. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.

 2. Rodzice/ Opiekunowie dziecka (członkowie zwyczajni) wnoszą opłatę członkowską w kwocie 40 zł rocznie.

 3. Opłaty wnosi się na konto klubu:

  PKO S.A.

   

  03 1240 3826 1111 0010 6934 1660

  .

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

Załączniki:

Zgłoszenie uczestnika (dziecka) – pdf

Zgłoszenie członka zwyczajnego klubu – pdf


Zapraszamy do kontaktu z nami.